Temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12), Općina Ervenik objavljuje

J A V N I   P O Z I V

vlasnicima – investitorima nezakonito

 izgrađenih zgrada na području Općine Ervenik

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Ervenik, podnosi se na adresu:

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibenik, Ispostava Knin, Ulica dr.Franje Tuđmana 2, 22300 Knin

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju je najkasnije 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka ne može se više podnijeti.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
  2. tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt
  3. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² (u daljnjem tekstu: manje zahtjevna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i
  2. tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,

Sve informacije i dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u:

 Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, Ispostava Knin, u Kninu, Ulica dr.Franje Tuđmana 2.