Osiguranje uvjeta za postupanje s komunalnim otpadom obveza je gradova i općina.  U skladu sa Zakonom o otpadu  (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)  a prema članku 7., Općina Ervenik donijela je Plan gospodarenja otpadom.
Plan gospodarenja otpadom Općine Ervenik za razdoblje od 2010.  –  2017. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom Općine Ervenik) sadrži:
1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

Gospodarenje otpadom – separacija.

Plan gospodarenja otpadom Općine Ervenik donosi općinsko vijeće, za razdoblje od osam godina, a njegovo izvršavanje provjerava se godišnje.
Plan gospodarenja otpadom Općine Ervenik objavljuju se u službenom glasilu općine.
Općinski načelnik dužan je jednom godišnje, do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu, podnositi općinskom vijeću izvješće o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera iz Plana gospodarenja otpadom Općine Ervenik.
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove  županije Šibensko-kninske nadzire provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine Ervenik.
Usvojeno izvješće  Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove županije Šibensko-kninske dostavlja Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša.

LINK: Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2010. – 2017. godine