25. sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik  održat će se dana 21. 12. 2012. god. (petak) u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća se predlaže slijedeći

Dnevni red

1.Zapisnik sa 24. sjednice Vijeća – verifikacija

2. Izmjene i dopune (I) Proračuna Općine Ervenik za 2012. godinu

3. Prijedlog Proračuna Općine Ervenik za 2013. s projekcijama za 2014.- 2015. i pripadajućim aktima:

–          Odluka o izvršenju proračuna

–          Program gradnje komunalne infrastrukture

–          Program održavanja komunalne infrastrukture

–          Program socijalne skrbi

–          Program javnih potreba u vatrogastvu

–          Program javnih potreba u kulturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Razno