Općinsko vijeće Općine Ervenik održalo je svoju 25. sjednicu na dan 21. 12. 2012.god. na kojoj je donijelo Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu, kao i Proračun za 2013. godinu s dvogodišnjim projekcijama za 2014. – 2015. s pripadajućim odlukama, planovima i programima.
Proračun je planiran u visini 3.095.000 kuna raspoređenih po programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji nositelja i korisnika.
Po provedenom postupku nadzora akata i objavi u “Službenom vjesniku” Šibensko-kninske županije uvid u donešena dokumenta biti će dostupan i na službenim mrežnim internet stranicama Općine Ervenik.