Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine («Narodne novine» broj 32/11.), a u vezi članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 172/03. i 144/10.) donosimo pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi provedenih u 2011. i 2012. godini.

Pregled sklopljenih ugovora 2011

Pregled sklopljenih ugovora 2012