Sukladno Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja, objavljeno u „Službenom vjesniku“ Šibensko – kninske županije br. 10/07 i 9/11, te u skladu sa smjernicama Programa ukupnog razvoja (PUR) kao strateškog razvojnog dokumenta Općina Ervenik već duže vrijeme potiče aktivnosti vezane za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) i kongeneraciju CHP (Combined Heat and Power) s ciljem razvoja gospodarstva na svom području.

Zbog smanjenja štetnog utjecaja na okoliš proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora prioritetna je i strateška aktivnost koju podržava Europska unija.

1.VE KPA (Vjetroelektrana „Krš Pađene“), investitor C.E.M.P. društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj i izgradnju energetskih objekata i proizvodnju, Zagreb, Gavelina 2.

Lokacija projekta: Pađene, Općina Ervenik

Namjena: proizvodnja el. energije iz obnovljivih izvora

Nazivna snaga: 100 MW

Opis: Za Projekat su izrađene sve potrebne stručne studije, izdano PEO (prethodno energetsko odobrenje) i lokacijska dozvola s rokom važenja do 9. mj. 2013. god.

Faza: završna

2.Projekat VE Oton (Vjetroelektrana „Oton“), investitor NOVA ENERGIJA, poduzeće za proizvodnju i distribuciju električne energije, Miline 132c, Rogoznica.

Lokacija projekta: Pađene, Općine Ervenik

Namjena: proizvodnja el. energije iz obnovljivih izvora

Nazivna snaga: 26 MW

Opis: Provedi se javna rasprava zaključno sa 20.01.2013. god., a tvrtka APO d.o.o. Savska 41/IV 10000 Zagreb kao izrađivač Studije utjecaja na okoliš, održala je javno izlaganje Studije 09.01.2013. god. u prostorijama vijećnice Grada Knina pod stručnim rukovodstvom pročelnice Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, prof. dr. Sanja Slavice Matešić, te predstavnika Županijskog Zavoda za prostorno uređenje.

Faza: lokacijska dozvola

Javna rasprava – Prezentacija

3. HE Ervenik, investitor FOTONIKA – obnovljivi izvori energije d.o.o., Poslovni ured Zadar, N. Božidarevića 22.

Lokacija projekta: Ervenik, Općina Ervenik

Namjena: proizvodnja el. energije iz akumalacije vode rijeke „Zrmanje“

Nazivna snaga: 14,2 MW

Opis: Za projekat HE Ervenik u postupku je ishođenje posebnih uvjeta za zahvat koje izdaju Hrvatske vode i Ministarstvo kulture, kao prethodno pitanje pri izdavanju lokacijske dozvole. Vlada Republike Hrvatske zahvat je ocjenila prioritetnim i od nacionalnog interesa.

Faza: Lokacijska dozvola –  Dokumentacija

 

4. Obnovljivi izvori – energija sunca, solarni park

Stanje projekta: faza planiranja.

Pismo namjere: Stranica 1, Stranica 2

Podaci o ostalim projektima gospodarske namjene koje potiče Općine Ervenik na svom području biti će uskoro dostupni i prezentirani na našoj mrežnoj stranici.