Kako bi se upoznali sa sadržajem studijskog obilaska, raspravljenim temama, postignutim stručnim rješenjima, predloženim aktivnostima i zaključcima studijske grupe o tematskom sadržaju iz studije „RAZVOJNI IDEJNI PROJEKTI U OPĆINI ERVENIK“  u nastavku se donosi   službena  zabilješka.

Sudionici:

1. HRVATSKE VODE – ZAGREB, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana sa sjedištem u Splitu, Adresa: Vukovarska 35, p.p. 475, 21001 Split, mr.sc. Zdravko Brajković, d.i.geol.  i mr.sc. Toni Carević,d.i.g.

2. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije, Adresa: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik, mr.sc. Joško Ćuzela, prof. i dr. sc.Ivo Šprljan, d.i.a.,

3. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Adresa: Vladimira Nazora 14, 22000 Šibenik, Marko Čule, d.i.g.

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU, ISPOSTAVA KNIN,  Adresa: 22 300 Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, Miljenko Grubišić, d.i.g.

5. FOTONIKA OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE d.o.o. za proizvodnjuelektrične energije iz obnovljivih izvora, Adresa: Nikole Božidarevića 22 , 23000 Zadar, Zvonko Župan, dipl.oec

6. BRKIĆ IVAN dipl. ing. geodezije, URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE -GEODETSKI POSLOVI Adresa: Ante Starčevića 5, 23450 Obrovac

7. DENMAR D.O.O.Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje, Adresa: 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 1,Vukašin Grčić, o.i.g, projektant – vanjski stručni suradnik Općine Ervenik

8. OPĆINA ERVENIK, Adresa: 22 306 Ervenik, Butiga 24, zamjenika načelnika Mirko Kovačević, prof., pročelnik JUOO Momir Novaković, prof. i Referent za praćenja stanja u prostoru Zdravko Šegan.

Sadržaj – teme

1)  MHE Ervenik, višenamjenska akumulacija, lokacija: Mokro Polje (Prevjes) i Općina Gračac, Zadraska županija. Trasa cjevovoda, smještaj postrojenja (turbine) HE Ervenik

2)  Ocjena smještaja solarnih centrala, planske mogućnosti i ograničenja

3) Ocjena lokacije ribogojilišta, planske mogućnosti i ograničenja, vodni uvjeti

4) Smještaj „agro zona“ staklenika za uzgoj povrća, navodnjavanje, termija, planske mogućnosti i ograničenja, vodni uvjeti

5) Vodocrpilišta vode za potrebe moguće tvornice vode, sokova, likera, eliksira,..,  lokacije, vodni uvjeti, mogućnosti i ograničenja

6) Proizvodnja prehrambenih proizvoda, lokacija, mogućnosti i ograničenja

Opis projekata, analize stanja, riješenja i zaključci

Ad1) MHE Ervenik, višenamjenska akumulacija, lokacija: Mokro Polje (Prevjes) i Općina Gračac, Zadarska županija, Trasa cjevovoda, smještaj postrojenja (turbine) HE Ervenik

Sažetak: Projekat MHE Ervenik je naziv projekta koji se razvija na lokaciji katastarske općine Ervenik, Mokro Polje, Palanka i Pribudić, sve na području od posebne državne skrbi 2. skupine. Iskorištavanje energije vodotoka rijeke Zrmanje kao obnovljivog izvora energije prema Strategiji razvoja energetskog razvitka Republike Hrvtaske ima za cilj povećanje energetske učinkovitosti, diverzifikaciju proizvodnje i pouzdanosti opskrbe, povećanju domaće proizvodnje i smanjenju uvoza energenata, smanjenju negativnog utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, otvaranje novih radnih mjesta i investicija u ruralnim područjima i napose gospodarski razvoj područja Općine Ervenik. Pored navedenih strateških interesa Države daljnji razlog realizacije Projekta je raspoloživost neiskorištenog zemljišta i nenaseljenog područja, blizina energetske mreže, obnova i jačanje lokalne infrastrukture, poticanje gospodarstva u regiji te podizanje poduzetničke aktivnosti.

Za ovaj Projekat napravljena je Studija utjecaja na okoliš hidroelektrane Ervenik pod nazivom „Projekti hidroelektrana u Hrvatskoj – višenamjenska postrojenja na rijeci Zrmanji od 1987. godine, a autori su Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Hrvatske vode, Vodnogospodarska osnova Šibenik, Općina Ervenik, Projekt reguliranja vodotoka rijeke Zrmanje kroz višenamjensku akumulaciju Prevjes.

MHE Ervenik nazivne je snage 14,2 MW, a očekivana proizvodnja je 43 GWh električne energije iz obnovljive snage vodotoka rijeke Zrmanje s ciljem spriječavanja globalnog onečišćenja okoliša.

Za razliku od termo-elektrana i nuklearnih elektrana iskorištavanje hidroenergije isključuje mogućnost radijacije kao i dugoročne posljedice. U odnosu na tehnologije koje primjenjuju nuklearna i fosilna goriva nema ni sukoba s načelima održivog razvoja.

Projekat se izvodi sukladno odredbama iz nacionalnih i međunarodnih sporazuma i standarda o zaštiti zdravlja i okoliša (LRTAP, UNFCCC, Protokol iz Kyota, Konvencija o biološkoj raznolikosti, Konvencija o zaštiti migratorskih vrsta divljih životinja, Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa vrsta i Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine).

Prema idejnom rješenju MHE Ervenik je višenamjensko energetsko postrojenje derivacijskog tipa čiji je pregradni profil smješten u gornjem toku rijeke Zrmanje, a strojarnica sa turbinom 1.400 m uzvodno od mosta na rijeci Zrmanji u Erveniku.

Treća je po redu planiranih hidroelektrana na rijeci Zrmanji uz HE Zrmanja i HE Žegar.

Kota uspora akumulacije nalazi se na 270m n.m. koja uključuje i omogućava gravitaciono napajanje Mokrog i Erveničkog Polja u sustavu kontrolirane potršnje vode.

Odgovornost za izvođenje projekta preuzima i snosi FOTONIKA obnovljivi izvori energije d.o.o. Benkovac (dalje u tekstu: Investitor) uz suglasnost i mišljenja Vlade RH, Ministarstva gospodarstva, HEP-a d.d Zagreb, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša, Uprave za prostorno uređenje ŠKŽ, Ministarstva reg. razvoja i fondova EU, Ministarstva kulture i Hrvatskih voda, te Općine Ervenik.

Investicijski program i financijski plan  sačinjen je po izračunu 1,28 EUR/kWh ili 3,87 EUR/kV, ukupno 54.949.660 EUR. Uz cijenu otkupa procjene količine proizvedene energije od 43.020.000 kWh po 0,57 kn/kW daje iznos od 24.521.400 kuna/godišnje.

Projekt je započet u drugoj polovici 2012. i u fazi je ishođenja lokacijske dozvole. Radovi će trajati do kraja 2017. g. a nakon ishođenja uporabne dozvole HE Ervnik započet će sa redovnom proizvodnjom početkom 2018. god.

Nakon analize Projekta utvrđuju se slijedeći uvjeti:

1. Utvrditi da li je Zahvat obuhvaćen PPU Zadarske županije i Općine Gračac, ukoliko nije kod navedenih pokrenuti postupak ciljanih izmjena prostorno-planskih dokumenata u skladu sa Strateškim dokumentima Države, te PPU Županije Šibensko-kninske i PPU Općine Ervenik. Nositelj aktivnosti: Investitor, Fotonika d.o.o. uz suglasnost Županije Šibensko-kninske i Općine Ervenik.

2. Utvrditi da li su provedena hidrogeološka istraživanja i s tim u vezi određen biološki minimum radi održanje života u zahvatu Projekta. Nositelj aktivnosti: Investitor.

3. Od Hrvatske elektroprivrede u čijoj nadležnosti je distribucija ishoditi potrebna mišljnja i suglasnosti kao pravni interes. Nositelj: Investitor.

4. Sa Hrvatskim vodama sklopiti ugovor po osnovi koncesije za korištenje vodnih snaga i koncesije za korištenje prostora za akumulaciju. Nositelj: Investitor.

5. U postupku izdavanja lokacijske dozvole za HE Ervenik u idejnom rješenju Hrvatskim vodama dostaviti propisane grafičko-geodetske podloge.

Ad2) Ocjena smještaja solarne centrale, planske mogućnosti i ograničenja

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora sunca kao potreba kongeneracije u planiranju energetskog sustava nameće se kao logično rješenje. Fotonaponske centrale i smještaj panela planiraju se prema ograničenjima iz PPU Županije i to do 15 ha na području JLS i ne smiju se smještati u poduzetničke zone iako su u službi projekta „zona“. Izgradnja solarnih centrala sa fotonaponskim ćelijama moguća je samo na prostoru građevinskih područja.

„Solar“ za potrebe termije plasteničke proizvodnje povrtlarskih kultura isključuje ovu obvezu.

Nakon analize Projekta utvrđuju se slijedeći uvjeti:

U svrhu razvijanja projekta solarnih centrala s fotonaponskim ćelijama – panelima na području Općine pokrenuti ciljane izmjene PPU Općine Ervenik. Nositelj: Općina Ervenik.

Ad3) Ocjena lokacije ribogojilišta, planske mogućnosti i ograničenja, vodni uvjeti

Usko je povezano sa akumolacijom uz prethodno ishođenje vodnih uvjeta i ocjene utjecaja projekta na okoliš.
Za uzgoj slatkovodnih organizama preporučuje se dio neplodnog ili močvarnog područja u Mokrom Polju, ali samo kroz reciklažni uzgoj.
U suradnji sa talijanskim partnerima i profesorima iz akvakulture, odbačena je mogućnost uzgoja potočne pastrve na gornjem toku rijeke Zrmanje.

Ad4) Smještaj „agro zona“ staklenika za uzgoj povrtlarskih kultura, navodnjavanje, termija, planske mogućnosti i ograničenja, vodni uvjeti

Otvara se mogućnost ekološkog uzgoja povrtlarskih kultura, bilo u otvorenom uzgoju ili u stakleničkom uzgoju.

Izravnu korist imali bi vlasnici zemljišta, kojih može biti više i mogu se organizirati kao zadruga ili kao individualno eko-gospodarstvo.

Ovoj temi posvećen je naročit interes, zbog višestruke koristi u revitalizaciji područja. Podrazumjeva navodnjavanje „kap po kap“ tj, kontrolirano i planirano korištenje vode za navodnjavanje iz akumulacije, a termiju koristiti putem „solara“.

Ad5) Vodocrpilišta vode za potrebe moguće tvornice vode, sokova, likera, eliksira,..,  lokacije, vodni uvjeti, mogućnosti i ograničenja

Uz ishođenje određenih dozvola nema zapreke za ovaj vid djelatnosti. Kao pod 4. daje velike mogućnosti u revitalizaciji područja i zapošljavanje.

Ad6) Proizvodnja prehrambenih proizvoda, lokacija, mogućnosti i ograničenja

Tema nije bila u uskoj povezanosti sa radnom skupinom. Međutim prema prije provedenim analizama rezultati su pokazali da je proizvodnja i prerada mesa i mlijeka, kao autohtoni eko-brend zahtjevan projekat. Poznato je da su kroz Centar za krš koje je osnovalo Ministarstvo znanosti, pokušalo razvijati takav projekt na čelu sa prof. dr. Šimpragom i Veleučilištem iz Knina,  međutim projekt nije saživio po razlogu što nedostaje dovoljno stoke, sitne i krupne, kao niti potrebnih sirovina za pokretanje proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, a naj bitnije niti stručnog kadra za realizaciju takvog projekta. Prerada ovčijeg i kozijeg mesa sušenjem nema tržišta osim lokalnog iz razloga što ostali imaju averzije prema tom načinu pripreme i konzumacije takvog proizvoda.

Ostale aktivnosti Studijske grupe – kulturna baština

S predstavnicima Ministarstva kulture kroz dosadašnju suradnju postignuti su znatni rezultati te je donešen zajednički stav o objektima graditeljske baštine koji ispunjavaju uvjete za naročitu zaštitu Države kao kulturna dobra.

Kulturnim dobrom proglasiti slijedeće spomenike graditeljske baštine na području Općine Ervenik: crkvu Sv. Mihovila (1402.) i sv. Nikole (1669.) u Erveniku, sv. Đurđa u Pađenima (1456.), sv, Luke (1537.) u Mokrom Polju i sv. Ilije (1702.) u Otonu.

Crkva sv. Đurđa (1524) u Radučići  taj status je nedavno već dobila rješenjem Ministarstva kulture.

Nakon obilaska stare „Ivankovića“ mlinice u Erveniku donosi se zaključak da se stara mlinica u Erveniku iz 1860. godine uvrstiti u kulturnu baštinu RH i proglasi kulturni dobrom, radi njene obnove i zaštite bez obzira na vlasničke odnose.

Isti postupak valja provesti nad ostacima Keglevića kule (15.st) u Mokrom Polju koji zavrijeđuju status kulturnog dobra i zaštitu Države.

ZAKLJUČAK:

1. Ova službena zabilješka poslužit će kao temelj za daljnje postupanje u realizaciji rješenja i zaključaka utvrđenih sa studijskog obilaska područja Općine Ervenik na dan 21.02.2013. g.

2. Za izradu i dostavu službene zabilješke sudionicima skupa zadužuje s pročelnik JUOO Ervenik Momir Novaković, prof.

Dostaviti:

– sudionicima studijske grupe

Završeno: 21.02.2013. godine u 17.00 sati.

KLASA:    340-03/13-01/1
URBROJ:  2182/14-03-13-1
Ervenik,  21. veljače 2013. god.

Službenu zabilješku sastavio:
Pročelnik JUOO Ervenik
Momir Novaković, prof.