Na temelju članka 19. i članka 29. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”broj 86/08 i 61/11) i Zaključka načelnika Općine Ervenik o provedbi programa javnih radova na području općine Ervenik u 2013.g., od 17. svibnja 2013.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik objavljuje

OGLAS

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme

radi provedbe javnih radova

1. Predmet Oglasa je prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju do šest mjeseca za provedbu programa „Javnim radom do ljepšeg okoliša“ na području općine Ervenik.
2. Broj radnika koji se prima: sedam (7) M/Ž
3. Naziv radnog mjesta: radnik/ca
4. Pored općih uvjeta kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:
-Uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu programa javnih radova kojima se plaća radnika osigurava u 100% iznosu na teret HZZ-a

 

5. Obrazovanje:

– Osnovna škola,

– niži razredi,

– srednja škola (trogodišnja ili četverogodišnja)
6. Radno vrijeme: Rad sa punim radnim vremenom
7. Troškovi prijevoza: do visne 400,00 kuna mjesečno
8. Radno iskustvo:Radno iskustvo nije nužno
9.Uz prijavu priložiti: domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, životopis
10. Prijave na oglas podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na adresu:

Općina Ervenik

Jedinstveni upravni odjel

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Butiga 24

22306 Ervenik

sa naznakom „za oglas-ne otvaraj”

PRIJAVE SE PODNOSE OD 21. 05. 2013.g. do 28.05.2013.g.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor o čemu će kandidati naknadno biti obaviješteni. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sve informacije na telefon : (022) 642 360.

Pročelnik

Momir Novaković, prof.

Program (II) Javnih radova 2013.-Javnim radom do ljepšeg okoliša