Općinsko vijeće Općine Ervenik održat će svoju 5. sjednicu na dan 14.03.2014. god. (petak) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red
1. Verifikacija zapisnika sa 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje neraz. cesta na području Općine Ervenik za razdoblje 2014.-2017. god.
3. Donošenje odluke o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina na području Općine Ervenik
4. Donošenje odluke o komunalnom vozilu
5. Donošenje odluke o održavanju izbora začlanova vijeća mjesnih odbora Općine Ervenik
6. Komunalna naknada -informacija
7. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za statut, poslovnik i propise i visini naknade za rad predsjedniku Odbora
8. Razno

Poziv na sjednicu