Od 18. srpnja 2014. godine Općina Ervenik posluje preko novog računa broj

HR5624020061811300002 otvoren kod Erste & Steiermärkische banke.