Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 12. 09. 2014. god. (petak) koja će se održati u prostorijama vijećnice MO u Pađenima s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći  Dnevni red

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Vijeća
  2. Polugodišnji izvještaj o Izvršenju proračuna za 1-6/2014.
  3. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama
  4. Godišni plan o unapređenju zaštite od požara
  5. Prijedlog odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
  6. Prijedlog odluke o imenovanju člana Povjerenstva za procjenu nekretnina
  7. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
  8. Razno

 PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.

Materijali za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik