Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan  18. 12. 2014. god. (četvrtak) koja će se održati u prostorijama vijećnice MO Radučić s početkom rada u 10.00 h.

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

 

Dnevni red

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Vijeća
  2. Prijedlog Proračuna Općine Ervenik za 2015. godinu s projekcijama
  • Prijedlog programa gradnje komunalne infrastrukture
  • Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture
  • Prijedlog programa socijalne pomoći
  • Prijedlog programa javnih potreba u kulturi
  • Prijedlog programa javnih potreba u vatrogastvu
  • Prijedlog plana razvojnih programa
  • Prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2015. godin

3. Prijedlog odluke o nazivima ulica

4. Razno

 

 

 

PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.