Na temelju članka 29. Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije broj: 13/01,04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik na 9. sjednici održane dana 13. 06.2014. godine, d o n o s i

ODLUKU
o nazivu ulice u Erveniku, Općina Ervenik

1. Naziv ulice „Arambašići“ u zaseoku Graonje u mjestu Ervenik mijenja se u naziv „Graonje“.
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vijesniku“ Šibensko-kninske županije.
Klasa: 021-05/14-02-14/21
Urbroj: 2182/14-2-14-1
Ervenik, 18. 12. 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof. v.r.