Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) i članka 33. stavka 1. podstavke 6., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE ERVENIK, sastavilo je i objavljuje

 

IZBORNU LISTU  ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE
NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ERVENIKU

 

  1. SLAVICA ČUPKOVIĆ
  2. PREDRAG DRAGOJLO
  3. DRAGICA ERGIĆ
  4. BRANKO JOKIĆ
  5. VELJKO OMČIKUS
  6. OLGA OPAČIĆ
  7. MILORAD SAMARDŽIJA
  8. VLADE VAGIĆ
  9. MIRKO VUJANIĆ
  10. ANKA VUJINOVIĆ

Vijece NM-1