Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, te članka 29. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 13/01, 4/06 i 10/09 Općinsko vijeće Općine Ervenik na svojoj 11. sjednici od 15. 05. 2015. godine donosi

 

 

ODLUKU

o istovremenom održavanju izbora za

članove vijeća mjesnih odbora i članove Vijeća srpske nacionalne manjine

Općine Ervenik

 

Članak 1.

 

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Općine Ervenik održat će se istovremeno sa izborima za članove Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Ervenik na dan 31. svibnja 2015. godine.

 

Članak 2.

Utvrđuje se da će izborna tijela koja provode izbore za članove Vijeća srpske nacionalne manjine ujedno provoditi i izbore za članove vijeća mjesnih odbora Općine Ervenik.

 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninkse županije, službenim interenet stranicama i oglasnoj ploči Općine Ervenik s primjenom od 16.05. 2015. godine.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.

 

KLASA: 021-05/15-02/9
URBROJ: 2182/14-02-15-1
Ervenik, 15.05.2015. god.

 

 

DOSTAVITI:

  • Županijsko izborno povjerenstvo Šibensko – kninske županije
  • Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ervenik