Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 30.10. 2015. god. (petak) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik
2. Izmjene i dopune (IV) Statuta Općine Ervenik
3. Izmjene i dopune (III) Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
6. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o darovanju nekretnine
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ervenik (1-6/2015)
8. Razno

PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof. v.r.