Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _11.03. 2016. god. (petak)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

  1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik
  2. Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Ervenik za 2015. godinu
  3. Prijedlog nominacije projekta komunalne infrastrukture pri Ministarstvu regioanalnog razvoja i fondova EU za 2016. godinu
  4. Prijelog Pravilnika o držanu pčela i katastru paše
  5. Prijedlog odobrenja za izdavanje dozvole obavljanja djelatnosti pokretne trgovine na području Općine Ervenik prema zahtjevima
  6. Razno

PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.