Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _01.06. 2016. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

 

D n e v n i   r e d

  1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik
  2. Godišnji obračun Proračuna Općine Ervenik za 2015. godinu
  3. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
  4. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Ervenik
  5. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2015. god. i plan aktivnosti za 2016. godinu
  6. Rasprava i odlučivanje o nabavci komunalne opreme
  7. Prijedlog odluke o davanju u posjed Društvenog doma u Erveniku
  8. Informacija o stanju nominiranih projekta
  9. Razno

 

PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.