Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _20.07. 2016. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik
  2. Rasprava i donošenje odluke o raspolaganju objektima i prostorijama Društvenog doma u Erveniku
  3. Rasprava i odlučivanje o nominacijama projekata po mjeri 7.2.2. – nerazvrstane ceste
  4. Rasprava i odlučivanje o nominaciji dionica nerazvrstane ceste „rudarica“ po mjeri 7.2.2.
  5. Razno

PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.