Na temelju članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Ervenik KLASA:350-02/17-01/2, URBROJ:2182/14-01-17-1, od 13. ožujka 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik kao Nositelj izrade objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ervenik

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ervenik – II trajat će od 03.04.2017. do 18.04. 2017.
  2. Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Ervenik – II, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Općine Ervenik, Butiga 24.
  3. Javno izlaganje održati će se 05.04.2017. godine u 10,00 sati, u prostorijama Općine Ervenik, Butiga 24.
  4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ervenik, primaju se do 03.05.2017. godine.
  5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu: Općina Ervenik, Jedinstveni upravni odjel, Butiga 24, 22 306 Ervenik

 

OPĆINA ERVENIK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Javna rasprava_ PPUO Ervenik_Izmjene i dopune

B_Grafički_25000_2b infrastrukturni sustavi_ID (II)_PPJR_ožujak_2017

SAŽETAK ZA JAVNOST

A_TEKSTUALNI DIO_za PRIJEDLO PLANA ZA JR-09.03.2017. B_GRAFIČKI_4_GP_5000_PPJR_ožujak_2017 B_Grafički_25000_1_namjena_1_IDPPUO(II)_PPJR_ožujak_2017