Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _06. 12. 2017. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

 

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
  3. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna (II) Prostrornog plana uređenja Općine Ervenik – revidirana odluka
  4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ervenik za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za 2016.godinu
  5. Rasprava i odlučivanje o poticajnim mjerama za demografsku obnovu općine Ervenik kao područja od posebne državne skrbi
  6. Razno