Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan _22.03. 2018. god. (četvrtak) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
2. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
3. Izmjene i dopune Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 13/01. 4/06,10/09,1512/15 i 2/16)
4. Izvještaj o provođenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
5. Razno

PREDSJEDNIK
Mirko Kovačević, prof.