Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _21.06. 2018. god. (četvrtak)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

 

Dnevni red

 

 1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
 2. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ervenik za 2017. godinu
 4. Godišnji obračun proračuna Općine Ervenik za 2017. godinu
 5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.
 6. Prijedlog odluke o donošenju plana gospodarenja otpadom u Općini Ervenik za razdoblje 2017.- 2022.
 7. Prijedlog odluke  o bavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, na području Općine  Ervenik
 8. Prijedlog odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ervenik
 9. Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Ervenik
 10. Prijedlog Statutarne odluke o usklađivanju Statuta Općine Ervenik sa novim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi
 11. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Amandmana  na Odluku o donošenju izmjena i dopuna PPUO Ervenik (2. izmjene)
 12. Razno

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mirko Kovačević, prof.