Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 20.09. 2018. god. (četvrtak)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

 

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2018. Godinu, donošenje
  4. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
  5. Razno

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mirko Kovačević, prof.