Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 22.12. 2018. god. (subota) koja će se održati u prostorijama mjesnog ureda  u Radučiću, Radučić Centar br. 2 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
 • Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Ervenik za 2018.godinu s projekcijama i pripadajućih programima izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javnih potreba socijalne skrbi, javnih potreba u kulturi i javnih potreba u vatrogastvu
 2. Prijedlog proračuna Općine Ervenik za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.godinu s pripadajućim programima:
 • Prijedlog programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Prijedlog programa javnih potrebama socijalne skrbi
 • Prijedlog programa javnih potreba u kulturi
 • Prijedlog programa javnih potreba u vatrogastvu
 1. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. god.
 2. Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna
 3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna za financiranje političkih stranaka u 2018. godini
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju, evidentiranju, nadzoru, naplati i ovrsi radi naplate poreza
 5. Prijedlog kandidata za suce porotnike
 6. Raspisivanje poziva za izbor članova Savjeta mladih
 7. Razno

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mirko Kovačević, prof.