Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _28.02. 2019. god. (četvrtak)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 8. Sjednice Vijeća
  3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
  4. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
  5. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
  6. Prijedlog Odluke o donošenju agrotehničkih mjera na području Općine Ervenik
  7. Razno

 

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.