Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01,60/01,129/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15) i članka 29. statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 13/01,4/06,10/09,12/15, 2/16) Općinsko vijeće Općine Ervenik na 10. sjednici održane dana 03.travnja 2019., donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Ervenik

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Ervenik, i to kako slijedi:

  1. Mjesni odbor Ervenik
  2. Mjesni odbor Mokro Polje
  3. Mjesni odbor Radučić
  4. Mjesni odbor Pađene
  5. Mjesni odbor Oton

Članak 2.

Broj članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke u suglasnosti je s odredbama Statuta Općine Ervenik, te iznosi 3 (tri) člana.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 5. svibnja 2019. god.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a objavit će se i na službenim Internet stranicama Općine Ervenik www.ervenik.hr

KLASA: 013-03/19-02/1

URBROJ: 2182/14-02-19-1

ERVENIK, 03.travnja 2019. god.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK

PREDSJEDNIK
Mirko Kovačević, prof.