GERONTODOMAĆICA

Radno mjesto

ERVENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA


8


 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme


Smjena – prijepodne


Nema smještaja


Djelomično


8.5.2019.


15.5.2019.


Terenski rad


 

Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno


opis poslova:
pomoć i potpora starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

KLASA: 100-01/19-01/01
URBROJ: 2182/14-01-19-1
Datum: 06.05.2019.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA:910-04717-07/10 , URBROJ: 524-06-02-01/1-18-153, od  2019. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0283, te članka 49. Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 13/1,4/06, 10/09,12/15, 2/16), Načelnik Općine Ervenik objavljuje:

JAVNI OGLAS
za zapošljavanje žena u radni odnos na određeno vrijeme
u sklopu Programa „ZAŽELI“,
projekta „Poticanje socijalne uključenosti kroz podršku zapošljavanju žena i podizanju kvalitete života s područja općine Ervenik“

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Ervenik za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Poticanje socijalne uključenosti kroz podršku zapošljavanju žena i podizanju kvalitete života s područja općine Ervenik“ –  traže se GERONTODOMAĆICE – radnice za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 1. Broj traženih radnica: 8 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Ervenik
 5. Naknada troškova prijevoza: 1 kn/km
 6. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć pri odlasku u zdravstvene ustanove
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
 7. Kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
  • < >hrvatsko državljanstvo,
  • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice nacionalne manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka.
  • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
 8. Prijavi na Javni oglas kandidati su dužni priložiti:
  • Prijava za posao
  • životopis  (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika dokaza o završenoj školi
  • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih   osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog oglasa)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • dokaz o nekažnjavanju.
   Sve informacije o oglasu mogu se dobiti putem maila: voditelj.ervenik@gmail.com

NAPOMENA:
Dio odabranih kandidatkinja obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja o čemu će potpisati posebnu Izjavu.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Osobe koje se prijavljuju na Javni oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Ervenik, Butiga 24, 22306 Ervenik,  putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom:
Za oglas–„ Poticanje socijalne uključenosti kroz podršku zapošljavanju žena i podizanju kvalitete života s područja općine Ervenik“.

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 7. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.)
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Ervenik – www.ervenik.hr.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon raspisanog Javnog oglasa ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.
NAČELNIK:
Predrag Burza, dipl. oec.


 

Poslodavac

OPĆINA ERVENIK


 • osobni dolazak: BUTIGA 24 ERVENIK
 • pismena zamolba: Općina Ervenik Butiga 24 22306 Ervenik
 • e-mailom: opcina.ervenik@gmail.com