Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _19.06. 2019. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Vijeća
  3. Donošenje odluke o stavljanju mandata u mirovanje, Jelena Puača i Dragana Balać
  4. Aktiviranje vijećničkog  mandata, Anja Šimpraga
  5. Izbor potpredsjednika Općinskog   vijeća
  6. Prijedlog odluke o kreditiranju projekata koji se financiraju iz EU fondova
  7. Razno

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.