Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _27.11. 2019. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Vijeća
  3. Prestanak vijećničkog mandata povodom smrti vijećnika
  4. Godišnja analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te smjernice za organizaciju i razvoj sustava
  5.  Prijedlog odluke o osnivanju postrojbi Civilne zašite
  6. Razno

Predsjednik

Mirko Kovačević, prof.