O NARUČITELJU:

Naručitelj: Općina Ervenik

 

Sjedište: Butiga 24, 22306  Ervenik

Telefon: 022/642 360

e-mail:  opcina.ervenik@gmail.com

 

OIB: 92918905402

 

Kontakt osoba: Zdravko Šegan, referent za komunalne poslove

 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je održavanje javne rasvjete temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Ervenik.

Mjesto izvršenja obavljanja poslova održavanja javne rasvjete obuhvaća područje cijele Općine Ervenik.

 

Poslovi obavljanja održavanja nerazvrstanih cesta specificirani su u troškovniku koji se može preuzeti sa svom ostalom dokumentacijom u uredu općine ili na web-u: www.ervenik.hr.

 

VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR:

Ugovor se sklapa na vremensko razdoblje od 4 (četiri) godine.

 

VRSTA I OPSEG POSLOVA:

Poslovi održavanja javne rasvjete specificirani su u troškovniku.

 

CIJENA, NAČIN I ROK PLAĆANJA:

Cijena se određuje sukladno troškovniku ovog Natječaja. Plaćanje se vrši temeljem mjesečnih  ovjerenih računa/situacija od strane naručitelja s rokom plaćanja do 30 (trideset) dana.

SADRŽAJ PONUDE:
Predmet ovog Natječaja je održavanje javne rasvjete na području Općine Ervenik.

Ponuda mora sadržavati:

 • Ponudbeni list
 • Navesti rok valjanosti ponude
 • Troškovnik

 

 

 

 • Isprava o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • Financijska dokumentacija – BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga-dokazi o plaćenim porezima i doprinosima ne starija od 30

dana od dana objave natječaja

 • Dokaze o nekažnjavanju za odgovornu osobu ponuditelja ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • Načine dokazivanja sposobnosti (obrasci se mogu preuzeti na Internet stranicama općine – ervenik.hr, ili u općinskom uredu) :
  – Izjava da je proučena troškovnička dokumentacija te da nema nejasnih elemenata na
  formiranju cijene, te da će se ugovorene cijene primjenjivati bez promjena u vremenu trajanja ugovora
  – Izjava da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dostaviti prilikom zaključenja ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika ili drugi jednakovrijedni dokument u iznosu od 50.000,00 kuna kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

 

KRITERIJ ZA ODABIR:

Niža ponuđena prihvatljiva cijena, stručna i tehnička opremljenost i uvjeti plaćanja.

Naručitelj zadržava pravo odbijanja svih ponuda prije njihova prihvaćanja.

 

DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA:

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA ERVENIK, BUTIGA 24, 22306 ERVENIK,

neposredno ili putem pošte  preporučeno s naznakom

„Natječaj za povjeravanje komunalnih poslova – ne otvaraj“

Rok za dostavu ponuda je do 15. SIJEČNJA 2020. godine do 12,00 sati.

Otvaranje ponuda održat će se 15. siječnja 2020. godine  u 12,00 sati u vijećnici Općine Ervenik, Butiga 24, 22306 Ervenik.

Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o ishodu natječaja u roku 8 (osam) dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Prilog:

Javni natječaj – tekst – objava

Natjecajna-dokumentacija-održavanje-javne-rasvjete (1)

TROSKOVNIK ZA ODRZAVANJE JAVNE RASVJETE najnoviji 1