Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _18. 03. 2020. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 11.00 h.

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Vijeća
  3. Procjena rizika od velikih nesreća Općine Ervenik – prijedlog
  4. Plan djelovanja civilne zaštite  Općine Ervenik– prijedlog
  5. Preventivne mjere zaštite od širenja epidemije koronavirusa
  6. Razno

 

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.