Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 95. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 110/18)  i članka 49. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije broj 13/01,4/06,10/09,12/15,2/16  a sukladno odlukama o provođenju mjera u sprječavanju širenja epidemije koronavirusa koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, općinski načelnik Općine Ervenik dana 20. ožujka 2020. godine, donio je

O D L U K U
o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i
drugih davanja gospodarskim subjektima na
području Općine Ervenik

Članak 1.

Oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade gospodarski subjekti ugostiteljske djelatnosti kao i trgovački obrti od plaćanja naknade za obavljanje pokretne trgovine na području Općine Ervenik privremeno na rok od četiri mjeseca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Ervenik.

KLASA:     023-05/20-01/2
URBROJ:   2182/14-01-20-1
Ervenik,      20. ožujka 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Burza, dipl. oec