Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _17. 06. 2020. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 11.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
 2. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Vijeća
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ervenik za razdoblje od 1. siječnja 20019. do 31.prosinca 2019. godine
 4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 5. Izvršenje plana razvojnih programa za 2019. s projekcijama za 2020. – 2021. godinu
 6. Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
 7. Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
 8. Izvršenje programa socijalne skrbi za 2019. god.
 9. Izvršenje programa javnih potreba u kulturi za 2019.
 10. Izvršenje programa  javnih potreba u vatrogastvu za 2019. godinu
 11. Izmjene i dopune (I.) proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu, plana razvojnih programa, programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, programa javnih potreba u kulturi, vatrogastva i socijalne skrbi.
 12. Razno

Predsjednik

Mirko Kovačević, prof.