Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _15. 09. 2020. god. (utorak)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

 

D n e v n i   r e d

  1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Vijeća
  3. Nalaz državne revizije za 2019. godinu
  4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.godinu
  5. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju
  6. Aktualnosti u vezi provedbe mjera zaštite od Covid-19 i izvještaj
  7. Razno

 

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.