Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 30. 11. 2020. god. (ponedjeljak)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 h.

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

 

D n e v n i   r e d

  1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Vijeća
  3. Donošenje Statuta Općine Ervenik
  1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
  2. Odluka o financiranju političkih stranaka
  3. Razno

 

Predsjedni
Mirko Kovačević, prof.