Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _29. 12. 2020. god. (utorak)  koja će se održati u Radučiću s početkom rada u 12.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

 

 1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
 2. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Vijeća
 3. Donošenje Statuta Općine Ervenik
 4. Godišnja analiza stanja , plan razvoja i smjernice za organizaciju sustava CZ
 5. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu s
 • Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
 • Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture
 • Izmjene i dopune programa socijalne skrbi
 • Izmjene i dopune programa vatrogastva
 • Izmjene i dopune programa kulture
 • Izmjene i dopune odluke o izvršenju proračuna

6. Prijedlog Proračuna Općine Ervenik za 2021. godine s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

 • Prijedlog Plana razvojnih programa za 2021. s projekcijama za za 2022. i 2023. godinu
 • Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
 • Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture
 • Prijedlog programa socijalne skrbi
 • Prijedlog programa javnih potreba u vatrogastvu
 • Prijedlog programa javnih potreba u kulturu
 • Prijedlog programa javnih potreba HGSS
 • Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna

7. Razno

 

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.