Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 95. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 110/18)  i članka 49. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije broj 13/01,4/06,10/09,12/15,2/16  a sukladno odlukama o provođenju mjera u sprječavanju širenja epidemije koronavirusa koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, općinski načelnik Općine Ervenik dana 01. 02. 2021. godine, donio je

O D L U K U
o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i
drugih davanja gospodarskim subjektima na
području Općine Ervenik

Članak 1.

Oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade gospodarski subjekti ugostiteljske djelatnosti na području Općine Ervenik privremeno na rok od četiri mjeseca tj. za siječanj  do travanj 2021. godine

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Ervenik.

KLASA:     023-05/21-01/1
URBROJ: 2182/14-01-21-1

Ervenik, 01.02. 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Burza, dipl. oec