Sukladno članku 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br 4/21) Općina Ervenik raspisuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje učenike i studente s područja Općine Ervenik
za školsku/studijsku 2020/2021

 

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti redovni učenici osnovnih i srednjih škola te studenti  sveučilišnih i stručnih studija koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

–          da imaju prebivalište na području općine Ervenik ili da je bar jedan roditelj stanovnik Općine Ervenik i

–          da su redovni učenici i studenti na području Republike Hrvatske.

Prijave se podnose na adresu Općine Ervenik, Butiga 24, do zaključno  09.04.2020. godine poštom preporučeno ili osobno na adresu Općine.

Rezultati će biti objavljeni u roku od 8 dana od dana zaključenja poziva, a najkasnije do 19.04.2020. na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ervenik www.ervenik.hr.

Broj i visina stipendije je ovisna od broja dodijeljenih stipendija i visini proračunskih sredstava, a pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj prijave od rednog broja do broja odobrenih stipendija.

Kandidati imaju pravo prigovora na objavljenu listu koji se podnosi u roku 8 dana računajući od dana objave liste. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku.

Ervenik, 31.03.2021.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL