Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 i članka 34. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ br. 1/21 sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 09.09. 2021. god.   koja će se održati u Erveniku – prostorije vijećnice s početkom rada u 11.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

  1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Vijeća
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 1-6/2021. godinu
  4. Prijedlog Odluke o koeficijentima složenosti poslova  službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik
  5. Prijedlog Odluke o ustupanju na upravljanje vodovodnom mrežom Općine Ervenik tvrtci Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
  6. Prijedlog Odluke o trećim Izmjenama i dopuna PPUO Ervenik
  7. Razno

 

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.