Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 i članka 34. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ br. 1/21 sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 17.09. 2021. god.   koja će se održati u Erveniku – prostorije vijećnice s početkom rada u 11.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

  1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Vijeća
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Ervenik  „Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma u naselju Ervenik“
  4. Razno

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.