Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  (”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije,  broj 04/06 i 10/09) i članka 34. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“, broj 1/21 sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 25.11. 2021. god.  (četvrtak) koja će se održati u Erveniku – prostorije vijećnice s početkom rada u 11.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

 

  1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća
  3. Davanje suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Ervenik iz sredstava EU fondova za zahvat u prostoru  „Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma u naselju Ervenik“, potvrda odluke
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik
  5. Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika u Općini Ervenik
  6. Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Ervenik
  7. Analiza sustava Civilne zaštite za 2021. i Godišnji plan razvoja za 2022.,2023. i 2024. godinu
  8. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite u Općini Ervenik
  9. Razno

 

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.