Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik (”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije, broj 04/06 i 10/09) i članka 34. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“, broj 1/21 sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 28.12. 2021. god. (utorak) koja će se održati u Radučiću – prostorije vijećnice Mjesnog odbora s početkom rada u 13.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i    r e d

1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ervenik za 2021. godinu s projekcijama za 2022.-2023. godina
4. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Proračuna Općine Ervenik za 2021. godinu s projekcijama za 2022.-2023.
5. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Ervenik za 2021. godinu
6. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Ervenik za 2021. godinu
7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2021. godinu
8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Ervenik za 2021. godinu
9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i protupožarnoj zaštiti Općine Ervenik za 2021. godinu
10. Prijedlog Proračuna Općine Ervenik za 2022. godinu s projekcijama za 2023.-2024. godina
11. Prijedlog Plana razvojnih programa Proračuna Općčine Ervenik za 2022. godinu s projekcijama za 2023.-2024.
12. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Ervenik za 2022. godinu
13. Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Ervenik za 2022. godinu
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2022. godinu
15. Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Ervenik za 2022. godinu
16. Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i protupožarnoj zaštiti Općine Ervenik za 2022. godinu
17. Prijedlog Odluka o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2022. godinu
18. Razno

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.