2012.
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Ervenik za 2011. godinu (br.2., str. 20)
2. ODLUKA o privremenom financiranju Općine Ervenik u prvom tromjesečju 2012. g  (br. 2., str.27)
3. ODLUKA o izvršenju Odluke o privremenom fi nanciranju Općine Ervenik za 2012. g (br 2., str, 35)
4. IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
godinu (br. 2. , str .35)
5. IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini (br, 2., str 36)
6. ZAKLJUČAK o Izvješću Državne revizije za 2010. godinu(br. str.36)
7. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Ervenik za razdoblje siječanj-lipanj
2011. godine (br. 2., str.36)
8. PRORAČUN Općine Ervenik za 2012. godinu (br.4 str. 52)
9. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2012. godinu (br. 4 Str. 59)
10. PROGRAM zajedničkih potreba u Općini Ervenik za 2012. godinu (br 4 str 60)
11. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu ( br 4str 60)
12. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2012. godini (br.4., Str. 61)
13. PROGRAM djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2012. godinu .(br 4 ., str 62)
14. PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Ervenik za 2012. godinu (br.4 .,Str. 62)
15. PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2012. godini (br 4., str. 63)
16. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Pađene u Općini Ervenik
(br. 7., Str.44)
17. ODLUKA o agrotehničkim mjerama na području Općine Ervenik (br. 7. Str. 59)
18. ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine (br. 8. Str 33)