Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

 

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 49. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 13/01, 04/06 i 10/09), Načelnik Općine Ervenik, donio je

ETIČKI KODEKS
OPĆINSKE UPRAVE OPĆINE ERVENIK

I.    OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Etičkim kodeksom Općinske uprave Općine Ervenik uređuju se pravila dobrog ponašanja zaposlenika Općinske uprave Općine Ervenik, utemeljena na zakonima i drugim propisima, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima zaposlenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika.
Ovim Etičkim kodeksom korisnike usluga upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od zaposlenika Općinske uprave Općine Ervenik.

 

Članak 2.

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
– diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili duševnih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom Općine Ervenik;
– hijerarhijska subordiniranost je načelo podređenosti i nadređenosti u općinskoj upravi prema kojem se uvažavaju ovlasti neposredno nadređenog službenika, odnosno uvažava mišljenje i usmjerava  postupanje neposredno podređenog službenika;
– kodeks je Etički kodeks Općinske uprave Općine Ervenik;
– korisnici usluga su građani Općine Ervenik te sve fizičke i pravne osobe koje dolaze u kontakt s Općinskom upravom Općine Ervenik;
– spolno uznemiravanje je svako uznemiravanje spolne naravi te drugo nedopustivo ponašanje spolne naravi koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje druge strane;
– sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi zaposlenika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristranost zaposlenika u obavljanju njegove dužnosti;
– uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin – pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila;

 

– zaposlenici su službenici, namještenici i druge osobe u radnom odnosu u Općini Ervenik.

Članak 3.

 

Polazište Kodeksa je poimanje Općinske uprave Općine Ervenik kao organizacije u službi korisnika usluga, uključujući njihove legitimne političke predstavnike. Zaposlenici svoj posao ne obavljaju tek dolaženjem na radno mjesto, već pravilnim i uspješnim obavljanjem svojih poslova, nikad ne ispuštajući iz vida servisnu narav svoje funkcije u odnosu na korisnike usluga te dužnost trajne izgradnje i razvitka povjerenja korisnika usluga u Općinsku upravu.
Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog usavršavanja.

 

Članak 4.

U obavljanju svojih poslova zaposlenici se pridržavaju odredbi Kodeksa.
Eventualna odstupanja drugih od Kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.

II.    TEMELJNA NAČELA

Članak 5.

Zaposlenici se u obavljanju svojih poslova te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u međusobnim odnosima, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika, pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:
-zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;
-poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;
-zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu spolnog uznemiravanja;
-zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti;
-profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;
-zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari;
-razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja sloboda i prava;
-izvjesnosti postupanja;
-dužnosti pružanja informacija potrebnih za upućeno odlučivanje druge strane, u skladu s propisima;
-službene povjerljivosti i zaštite privatnosti, u skladu s propisima;
-primjerenog komuniciranja;
-posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba, kao što su osobe s invaliditetom i druge osobe s posebnim potrebama;
-pravodobnoga i učinkovitog obavljanja poslova;
-poštovanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;
-dužne pažnje prema povjerenoj općinskoj imovini;
-primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;
-uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju;
-otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada;
-neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim resorima i/ili poslovima;
-poticanja izvrsnosti u radu;
-hijerarhijske subordiniranosti;
-kolegijalnosti i pomoći u radu, uključujući međuresornu suradnju.

Članak 6.

Čelnici upravnih tijela i drugi zaposlenici s rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju.

III.    ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA OPĆINSKE UPRAVE

Članak 7.

Zaposlenik u obavljanju svojih poslova primjenjuje načela službe i načela ponašanja službenika propisana Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim propisima.
U obavljanju dužnosti i ponašanjem na javnom mjestu zaposlenik ne smije umanjiti osobni ugled i povjerenje korisnika usluga Općine Ervenik.
U obavljanju privatnih poslova zaposlenik ne smije koristiti službene oznake ili autoritet radnog mjesta u Općinskoj upravi Općine Ervenik.

IV.    PROFESIONALIZAM ZAPOSLENIKA

Članak 8.

Profesionalizam zaposlenika jedno je od glavnih jamstava ostvarivanja javne funkcije Općinske uprave.
Na stručnoj razini, profesionalizam zaposlenika podrazumijeva njihovu osposobljenost za povjerene poslove i za predlaganje unapređenja rada, kao i težnju i spremnost na trajno stručno usavršavanje.
Na vrijednosnoj razini, profesionalizam podrazumijeva njihovo osobno poštenje i osobni status temeljen na uspješnom obavljanju zadaća, zadovoljstvu korisnika usluga i pripadnosti uspješnoj organizaciji, kao i njihovo disciplinirano i lojalno postupanje  prema poslodavcu.

 

 

V.    ODNOSI S KORISNICIMA USLUGA TE UNUTAR OPĆINSKE UPRAVE

Članak 9.

Zaposlenik u odnosu sa korisnikom usluga, kao i s kolegama unutar Općinske uprave, uključujući zaposlenike različitog hijerarhijskog položaja, mora postupati profesionalno, pristojno, razumljivo i strpljivo, omogućiti drugoj strani da izrazi svoje  mišljenje i izraziti razumijevanje za njen položaj, razvijajući pritom suradnički odnos.
Zaposlenik ne smije dopustiti da njegovo eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju s korisnicima usluga i kolegama.
Međusobni odnosi zaposlenika unutar Općinske uprave moraju se temeljiti na uzajamnom poštivanju, povjerenju i suradnji, omogućiti razmjenu mišljenja i informacija o pojedinim stručnim pitanjima i osigurati neometano obavljanje dužnosti zaposlenika.

Članak 10.

Formalna organizacija rada i neformalni kolegijalni dogovori moraju osigurati da korisnik usluga neće biti odbijen zbog odsutnosti zaposlenika koji je redovito zadužen za odnosnu materiju.
Korisnike usluga ne izvrgava se nepotrebnom čekanju prilikom uspostavljanja i nastavka komunikacije, niti na pribavljanje isprava koje je dužna pribaviti Općinska uprava.
Na podneske korisnika usluga zaposlenici odgovaraju što je moguće prije, a svakako u propisanim rokovima.
Osobito kada komunikacija sadrži negativan odgovor na traženje korisnika usluge, taj odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada je moguće sadržavat će i savjet o eventualnome drugom dopuštenom načinu ostvarivanja interesa korisnika usluga.
Pismena komunikacija s korisnicima usluga sadrži općeprihvaćene standarde pristojnog poslovnog komuniciranja.
VI.    JAVNI NASTUPI SLUŽBENIKA

Članak 11.

U svim oblicima javnog nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Općinsku upravu zaposlenik iznosi službene stavove, u skladu s ovlastima koje ima.
U javnim nastupima u kojima zaposlenik ne predstavlja Općinsku upravu, a koji su tematski povezani s radom Općinske uprave, zaposlenik ističe da iznosi osobne stavove.
Pri iznošenju službenih i osobnih stavova zaposlenik pazi na osobni ugled i na ugled službe.

VII.    UČINKOVITO GOSPODARENJE

Članak 12.

Pri obavljanju poslova u Općinskoj upravi zaposlenici su obvezni postupati sukladno načelu učinkovitog gospodarenja na temelju zakonskih propisa, načelu ekonomičnosti i načelu djelotvornosti.
Zaposlenici su dužni pažljivo postupati s materijalnom i nematerijalnom imovinom Općine Ervenik koja im je povjerena i predana na korištenje.
Zaposlenici su se dužni brinuti za svoj okoliš, osobnu sigurnost i zdravlje sebe i drugih zaposlenika, kao i za sigurnost opreme koja im je dana na korištenje.
VIII.    NADZOR POŠTIVANJA ETIČKOG KODEKSA

Članak 13.

Poštivanje Kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo.
Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, koje imenuje i razrješuje Načelnik.
Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti zaposlenik.
Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda zaposlenika. Jedan od članova Etičkog povjerenstva imenuje se na prijedlog sindikata.
Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pruža Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik.

Članak 14.

Etičko povjerenstvo daje mišljenja, preporuke i upozorenja, povodom pritužbe ili na zahtjev korisnika usluga ili zaposlenika, na zahtjev Načelnika ili čelnika upravnog tijela, kao i na vlastitu inicijativu.
O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Etičko povjerenstvo obavješćuje načelnika. Načelnik omogućuje zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi da se o pritužbi očituje u roku od osam dana.
Općinska upravna i druga tijela te zaposlenici dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.
Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku od 30 dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva.
Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se Načelniku, podnositelju pritužbe ili zahtjeva, nadležnom čelniku upravnog tijela i zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Općine Ervenik.
Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

Članak 15.

Etičko povjerenstvo podnosi Načelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se na web stranici Općine Ervenik.
Načelnik uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva.

Članak 16.

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti čelnika upravnog tijela i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću zaposlenika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti zaposlenika te u vezi s unutarnjim nadzorom, kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera.
IX.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Poslodavac stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Kodeksom, uključujući mjere nepristranoga, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja zaposlenika te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka.
U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka poslodavac u obzir uzima i mišljenje zaposlenika, kao i korisnika usluga.

Članak 18.

Svaki zaposlenik Općinske uprave Općine Ervenik dužan je potpisati Izjavu o prihvaćanju Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Ervenik, u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Kodeksa (zatečeni zaposlenici), odnosno od stjecanja statusa zaposlenika (budući zaposlenici).
Obrazac Izjave iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku (Prilog 1) i čini sastavni dio ovoga Kodeksa.
Nadležna osoba za upoznavanje zaposlenika s Kodeksom, odnosno za vođenje evidencije o potpisanim Izjavama zaposlenika o prihvaćanju Kodeksa je Načelnik Općine Ervenik, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 19.

Kodeks stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim mrežnim stranicama Općine Ervenik.

Klasa:    080-01/12-01/01
Urbroj:   2182/14-01-12-1/01

Ervenik, 26. listopad 2012.god.

OPĆINA ERVENIK
NAČELNIK

Miloš Samardžija, dipl. iur.