OPĆINA ERVENIK
Butiga br. 24
22306 Ervenik
pošta 22 305 Kistanje

Email: opcina.ervenik@gmail.com

OIB: 92918905402
MB: 2690357
žiro-račun: HR5624020061811300002 otvoren kod Erste & Steiermärkische banke.
Radno vrijeme:
– ponedjeljak – petak od 7,30 do 15,30 sati,
– dnevni odmor: 10.30 – 11.00 sati,
– uredovno radno  vrijeme sa strankama: 09.00  do 13.00 sati.
– subote, nedjelje i blagdani su neradni dani