Stožer zaštite i spašavanja Općine Evenik

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju NN 174/04 i 79/07 i članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja  NN 40/08  i članka 29. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije 13/01 i 04/06 i 10/09 Općinsko vijeće Općine Ervenik na svojoj 4. sjednici održanoj dana 19. 10. 2009. donijelo je Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ervenik.

Rješenje o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje
Članovi Stožera za zaštitu i spašavanje