Sastav Općinskog vijeća Općine Ervenik 2021. – 2024.

 1. Mirko Kovačevič, predsjednik
 2. Olga Opačić
 3. Tanja Radić
 4. Slavko Samardžija
 5. Slavica Čupković, potpredsjednica
 6. Slobodan Mlađen
 7. Sandro Kanazir
 8. Dušanka Trivić
 9. Ljubomir Subotića

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 11.06.2021. godine.

 

Sastav Općinskog vijeća Općine Ervenik 2017. – 2021.

1. MIRKO KOVAČEVIĆ,SDSS
2. JELENA PUAČA,SDSS
3. NIKOLA VUJNOVIĆ,SDSS
4. LJUBOMIR SUBOTIĆ,SDSS
5. TANJA BATAS,SDSS
6. DRAGANA BALAĆ,SDSS
7. LAZAR KARNA,SDSS
8. SLAVKO SAMARDŽIJA,SDSS
9. SANDRO KANAZIR,SDSS
10. DUŠANKA TRIVIĆ,SDSS
11. MIRKO BABIĆ,Grupa birača

Promjene u sastavu Općinskog vijeća Općine Ervenik

 1. Jelena Puača-stavila mandat u mirovanje zbog prihvaćanja obnašanja nespojive dužnosti –projekt „Zaželi“ – zapošljavanje žena
 2. Dragana Balać- stavila mandat u mirovanje zbog prihvaćanja obnašanja nespojive dužnosti –projekt „Zaželi“ – zapošljavanje žena
 3. Anja Šimpraga – aktivirala mandat
 4. Lazar Karna – preminuo

 

Sastav Općinskog vijeća Općine Ervenik 2013. – 2017.

1,Vujanić Mirko, Ervenik,SDSS
2,Željko Arambašić, Mokro polje,SDSS
3,Anja Šimpraga, Radučić,SDSS
4,Čedomir Ilić, Pađene,SDSS
5,Stanislav Radić, Mokro polje,SDSS
6,Mirko Babić, Mokro Polje,SDSS
7, Lazar Karna, Oton,SDSS
8,Nikola Vujnović, Oton,SDSS
9,Ljubomir Subotić, Ervenik,Grupa birača
10,Milorad Ilić, Pađene,Grupa birača
11,Petar Šimpraga, Radučić,Grupa birača

 

Iz Statuta Općine Ervenik
Nadležnosti vijeća
U okviru samoupravnog djelokruga Općine, Općinsko vijeće:

1. donosi Statuta Općine,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga:
– o stjecanju o otuđivanju nekretnina u v1asništvu Općine,
– o općinskim porezima, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Općinu,
– o proračunu i godišnjem obračunu proračuna Općine,
– o izvršenju proračuna, tj. uvjetima načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine,
– o odgovarajućim urbanističkim planovima
– o načinu korištenja javnih i sličnih površina
– o raspisivanju referenduma
3. bira i razrješuje predsjednika vijeća i njegova zamjenika
4. osniva i bira članove radnih tijela vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe nositelje odgovarajućih dužnosti određene zakonom i ovim statutom
5. uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela i s1užbi
6. odlučuje o osnovama za utvrđivanje plaća djelatnika tijela općine i njenih službi, te naknadama vijećnicima i radnim tijelima vijeća
7. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od svog interesa
8. odlučuje o pristupanju Općine odgovarajućim udruženjima,
9. odlučuje o uspostavljanju prijateljskih odnosa Općine s drugim općinama,
10. od1učuje o pokroviteljstvu koje prihvaća Općinsko vijeće,
11. dodjeljuje priznanja Općine,
12. donosi poslovnik o svom radu,
13. odlučuje o ostalim pitanjima iz svog samoupravnog djelokruga.

O donošenju Statuta Općine Ervenik, proračuna, godišnjeg obračuna, poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.