Sve Odluke Općinskog vijeća Općine Ervenik od 15.7.2021. godine objavljuju se u Službenog glasilu Općine Ervenik i dostupne su na ovom linku: https://arhiva.ervenik.hr/glasilo/

Službeno glasilo Općine Ervenik izlazi prema potrebi. | Početak objave je 15.7.2021. | ISSN: 2787-7957

2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-31.12.2021. 

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERVENIK ZA 2021. GODINU

Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ervenik za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022.godine

Popis objava odluka u „Službenom vjesniku“ Šibensko – kninske županije
(Službeni vjesnik se otvara klikom na naziv dokumenta)

2021.

“Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 4/21

OPĆINA EREVNIK – OPĆINSKO VIJEĆE 

GODIŠNJI obračun Proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu………………………………………………………… 2

ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2020. godinu ………………………………………………………………………………. 3

ODLUKA o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Ervenik .. 4

ODLUKA o visini vijećničke naknade ………………………………………………………………………………………………. 5

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Ervenik ………………………………………………………………………………………………………… 5

ODLUKA o osnivanju i izdavanju „Službenog glasila“ Općine Ervenik ………………………………………………… 6

POSLOVNIK o radu Općinskog vijeća Općine Ervenik ………………………………………………………………………. 7

PRAVILNIK o stipendiranju učenika i studenata ………………………………………………………………………………. 21

 

OPĆINA ERVENIK OPĆINSKO VIJEĆE – „Službeni vjesnik“ br. 1/2021 

 1. STATUT Općine Ervenik ……….. 95
 2. II. IZMJENE Proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu ……….. 109
 3. PRORAČUN Općine Ervenik za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ………..119
 4. PLAN razvojnih programa za 2021. s projekcijama 2022. i 2023. godinu ………..128
 5. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2021. godinu ……….. 129
 6. ODLUKA o komunalnim djelatnostima u Općini Ervenik ……….. 133
 7. ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti ……….. 135
 8. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2020. godinu ………. 135
 9. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih i drugih potreba Općine Ervenik za 2020. godinu…… 136
 10. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini ……….. .136
 11. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ervenik za 2020. godinu ……….. 138
 12. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2020. godini ………..141
 13. PROGRAM javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2020. godinu ……….. 141
 14. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2021. godinu ………..142
 15. 15. PROGRAM javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2021. godinu ………..143
 16. PROGRAM socijalnih i drugih potreba Općine Ervenik za 2021. godinu ……….. 144
 17. PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ervenik za 2021. godinu…….. 145
 18. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini ……….. 148
 19. PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2021. godini ………..150
 20. GODIŠNJI PLAN razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ervenik za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnji period ……….. 150
 21. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ervenik za period od 2021.do 2024. godine ……….. 151
 22. ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Općine Općina Ervenik za 2019. godinu ……….. 154

2020.

OPĆINA ERVENIK OPĆINSKO VIJEĆE  („Službeni vjesnik“ 1/2020)

 1. IZMJENE I DOPUNE (III) Proračuna Općine Ervenik za 2019. godinu …………………………………. 13
 2. PRORAČUN Općine Ervenik za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu ………….. 22
 3. PLAN razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu …………….. 31
 4. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2020. godinu ………………………………………. 32
 5. ODLUKA o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ervenik za fi nanciranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2019.godine …………………………………………………………………………… 35
 6. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ……………… 37
 7. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini ……………………………………… 37
 8. PROGRAM djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2020.godinu …………………………….. 38
 9. PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2020.godini …………………………….. 39
 10. PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Ervenik za 2020.godinu ……………………. 40

2019.

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 1/2019

Proračun Općine Ervenik za 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Ervenik za 2019. godinu

Program javnih potpora u vatrogastvu za 2019. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

Odluka o naplati poreza za 2019. godinu 

 

 

Službeni vjesnik 3/2019

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik ……………… 56
 2. ODLUKA o komunalnoj naknadi ……………. 58
 3. ODLUKA o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Ervenik ………. 62
 4. ODLUKA o komunalnom doprinosu ……….. 62
 5. ODLUKA o agrotehničkim mjerama Općine Ervenik ………………………………………………………….. 66 23. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2018. godine na području Općine Ervenik ………….. 69

 

Službeni vjesnik 4/2019

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu …………… 41
 2. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik ….. 41
 3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik….. 42

 

Službeni vjesnik 7/2019

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. I. IZMJENE Proračuna za 2019. godinu ……… ……………………………………………………………………… 86
 2. GODIŠNJI obračun proračuna Općine Ervenik za 2018. godinu …………………………………………….. 95
 3. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2018. godinu …………………………………………………………………. 96
 4. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik ……………………………… 97
 5. ODLUKA o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ervenik ……………….. 97
 6. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine ……………………………………………………………. 97

 

 

2018.

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 1/2019

Izmjene i dopune Proračuna za 2018.godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa djelatnosti socijalne skrbi za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potpora u vatrogastvu za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu

Odluka o rasporedivanju sredstava za 2018. godinu

 

“Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br.  11/2018.

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge kom.otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog kom.otpada

Odluka o mjerama za spriječavanje odbacivanja otpada


“Službeni vjesnik” Šibensko-kninska županije br. 2/2018.

Program djelatnosti socijalne skrbi za 2018.

Program gradnje kom. inf. za 2018

Program jav.pot.u vatrogastvu za 2018.

Program javnih potreba u kulturi za 2018.

Program održ.kom_.infr_. za 2018.

Proračun za 2018. Ervenik KONAČAN

Rebalans za 2017. Ervenik KONAČAN

Amandman

ODLUKA O ID PPUO (II)_DONESENA_23.12.2017.

Odluka o izvršenju proračuna za 2018.

Plan-razvojnih-programa-za-2018

Dokumenti (.zip)

 

2017.

“Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 2/17.

 

ODLUKA o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ervenik za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2016.godine

Odluka – novorođeno djete

ODLUKA o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna (II.) Prostornog plana uređenja Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br.9/16).

Proračun_2017._Općina_Ervenik za OV (3)

Odluka o izvršenju proračuna 2017

Program javnih potreba u kulturi za 2017.

Rebalans I. Ervenik 2016. za OV (2)

Program gradnje kom. inf. za 2017

Program djelatnosti socijalne skrbi za 2017.

Program jav.pot.u vatrogastvu za 2017.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.

Plan razvojnih programa za 2017.


“Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br.  05/2017.

Pravilnik o unutarnjem redu JUOO

Plan-prijema-u-službu-za-2017.-godinu (1)

2016.

„Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 9/2016

 1. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine Ervenik za 2015. godinu – 19
 2. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu – 20
 3. ODLUKA o donošenju Izvješća o prvedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ervenik za 2015. godinu –  20
 4. ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Ervenik –  20
 5. ODLUKA o nagradi za sklapanje braka – 23
 6. ZAKLJUČAK o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Ervenik –  24
 7. ZAKLJUČAK o prihvaćanju analize sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu i donošenja Smjernica za ogranizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ervenik za 2016. godinu –  24

„Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 5/2016

 1. ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg fi nancijskog izvještaja za 2015.godinu – 100
 2. ODLUKA jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Ervenik – 100
 3. ODLUKA o usklađivanju naziva ulica i trgova na području Općine Ervenik s nazivima iz Državne geodetske uprave – 101
 4. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA (II) Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Ervenik  – .101
 5. PRAVILNIK o držanju pčela i katastru pčelinje paše  – 102

 

„Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije 2/2016

OPĆINA ERVENIK – OPĆINSKO VIJEĆE

 1. IZMJENE I DOPUNE (IV.) STATUTA Općine Ervenik …………………………………… 3
 2. IZMJENE I DOPUNE (I.) PRORAČUNA Općine Ervenik za 2015. godinu ………. 3
 3. PRORAČUN Općine Ervenik za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu ………………………………………………………………………………………………………………11
 4. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2016. godinu …………………… 17
 5. ODLUKA o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ervenik za fi nanciranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ……………………. 18
 6. ODLUKA o komunalnoj naknadi ………………………………………………………………………… 19
 7. ODLUKA o vrijednosti boda za obračun komunalne………………………………………………. 21
 8. ODLUKA o izmjeni i dopuni (III.) Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika ………………………………………………………………………………. 22

9.ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o darivanju nekretnine u vlasništvu Općine Ervenik …… ………………………………………………………………………………………………………….. 22

 1. IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik za 2015. godinu …………………………………………………………………………………………………………. 22
 2. IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2015. godinu …………………………………………………………………………………………………………. 23
 3. IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu …………………………………………………………………………………. 23

13.IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini …………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

 1. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu …………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
 2. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini ……………………………………………………………….. 25
 3. PROGRAM djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2016. godinu……………….. 25
 4. PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik za 2016. godinu…………….. 26
 5. PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture Općine Ervenik za 2016. godinu…………. 26

 2015.


 „Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. 12/2015

 Općinsko vijeće

 1. GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Općine Ervenik za 2014. godinu ………………………. 26
 2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine ……………………………………………………………………………………………. 26
 3. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2014. godinu . ………………………………………………….. 32
 4. ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna (III.) Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 13/01,04/06 i 10/09) …………………………….. 33
 5. ODLUKA o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Ervenik …………………… 33
 6. ODLUKA o donošenju Procjene ugroženosti i plan zaštite od požara Općine Ervenik ………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
 7. ODLUKA o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i plan zaštite i spašavanja …………………………………………………………………………… 34
 8. ODLUKA o Planu civilne zaštite Općine Ervenik …………………………………………………… 34
 9. ODLUKA o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Ervenik ……………………….. 34
 10. RJEŠENJE o određivanju zamjenika člana …………………………………………………………….. 36
 11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ervenik za 2015. godinu ……………………………………………………………… 36

„Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. 3/2015 

 1. IZMJENE I DOPUNE (I) Proračuna Općine Ervenik za 2014. god. (opći i poseban dio) s projekcijama proračuna za 2015. i 2016. g. i Planom razvojnih programa ……………………… 3
 2. ODLUKA o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik …. 12
 3. ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine ………………………………………. 14
 4. ODLUKA o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Ervenik …………. 17
 5. IZMJENE I DOPUNE (I.) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ……….. 21
 6. IZMJENE I DOPUNE (I.) Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini …………………….. 21
 7. IZMJENE I DOPUNE (I.) Programa djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2014. godinu ……. 23
 8. IZMJENE I DOPUNE (I.) Programa javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2014. godini ……….. 23
 9. IZMJENE I DOPUNE (I). Programa javih potreba u kulturi ………………………………….. 24

  „Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. 4/2015

 1. PRORAČUN Općine Ervenik za 2015. godinu s projekcijama i planom razvojnih programa.(str. 43)
 2. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2015. godinu (str.. 50 )
 3. ODLUKA o nazivu ulice u Erveniku, Općina Ervenik (str. 51 )
 4. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu ..(str. 51 )
 5. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini ..(.str.. 52 )
 6. PROGRAM djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2015. godinu …(.str. 53 )
 7. PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Ervenik za 2015. godinu .(str. 53 )
 8. PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2015. godini ………..(str. 54)

Odluka o provedbi izbora članova mjesnih odbora Općine Ervenik

Izmjene _I_Program djelatnosti socijalne skrbi za 2014.

Izmjene i dopune (I) Proračuna za 2014. godinu


„Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. 5/2015

OPĆINA ERVENIK – OPĆINSKI NAČELNIK

 1. PLAN prijema u službu za 2015. godinu ……. str. 56
 2. SISTEMATIZACIJA radnih mjesta u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ervenik ……………………….str.57

„Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. 6/2015

OPĆINA ERVENIK – OPĆINSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA o izmjenama granica naselja Obruč ………………………………………. 15
 2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Ervenik …………………. 15

„Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. 8/2015

OPĆINA ERVENIK – OPĆINSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik ……….. 51

 

„Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. 10/2015

OPĆINA ERVENIK – OPĆINSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA o odobrenju obavljanja trgovine na malo ………………………………………….70
 2. ODLUKA o odobrenju obavljanja trgovine na malo ………………………………………….70
 3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibenskokninske županije”, br. 3/2015) …………………………..70
 4. ODLUKA o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Ervenik ………………………70
 5. ODLUKA o potvrđivanju odluka ……………..71
 6. ODLUKA o sanaciji nerazvrstane ceste, dionica: Radići (Jukuzovići) – Burze – Bilušića Buk …………71
 7. ODLUKA o istovremenom održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članove vijeća srpske nacionalne manjine …………………………………………..71
 8. ODLUKA o donošenju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Ervenik za 2014. godinu …………………………………………………………….72
 9. RJEŠENJE o određivanju zamjenika člana …… …………………………..72
 10. IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ervenik za 2014. godinu ……………72

 

 2014.


POPIS AKATA OBJAVLJENIH U „SLUŽBENOM VJESNIKU“ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

 OPĆINSKO VIJEĆE

 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine …………………………………………………………… (br. 2., str. 91)
 2. IZMJENE I DOPUNE Proračuna (I.) Općine Ervenik za 2013. godinu ..(br. 2., str. 99)
 3. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu ……………………………………………………… (br. 2., str. 107)
 4. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini ………………………………………………………………………………………………….. (br. 2., str. 108)
 5. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2013. godini . …………………………………………………………………………….. (br. 2., str. 108)
 6. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Ervenik za 2013. godinu ……………………………………………………………… (br. 2., str. 109)
 7. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2013. godinu ……. ……………………………………………………………………….. (br. 2., str. 110)
 8. PRORAČUN Općine Ervenik za 2014. godinu uz projekcije Proračuna za 2015-2016. ……………………….. ……………………………………………………………………….. (br. 2., str. 110)
 9. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2014. godinu …… (br. 2., str. 120)
 10. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu ……………………………….. ……………………………………………………………….. (br. 2., str. 120)
 11. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini ………………………. (br. 2., str. 121)
 12. PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2014. godini …………………………………………………………………………………………………. (br. 2., str. 122)
 13. PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Ervenik za 2014. godinu …………………………….. …………………………………………………………………. (br. 2., str. 122)
 14. PROGRAM djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2014. godinu …………………………………………………………………………………………………. (br. 2., str. 123)
 15. ODLUKA o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina …. …………………………………………………………………………….. (br. 6., str. 105)
 16. ODLUKA o visini naknade za rad predsjednika Odbora za statut, poslovnik i propise ………………………. ………………………………………………………………………. (br. 6., str. 106)
 17. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine Ervenik za 2013. godinu …………………………………………………………………………………………………. (br. 10., str. 34)
 18. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2014. godinu …………………………… (br. 10., str. 35)
 19. ODLUKA o nerazvrstanim cestama …………………………………………….. (br. 10., str. 35)
 20. ODLUKA o nazivu ulice u Mokrom Polju, Općina Ervenik ……………. (br. 10., str. 40)
 21. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine …………………………………………………………. (br. 10., str. 22)
 22. ODLUKA o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ervenik ………………………………………………………… (br. 11., str. 29)
 23. ODLUKA o izboru članova Vijeća mjesnih odbora ……………………….. (br. 11., str. 31)
 24. ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine ……………….. (br. 11., str. 35)
 25. ODLUKA o imenovanju člana Povjerenstva za procjenu nekretnina … (br. 11., str. 39)
 26. PROVEDBENI PLAN unapređenja zaštite od požara za područje Općine Ervenik za 2014. godinu … ………………………………………………………………………….. (br. 11., str. 39)
 27. RJEŠENJE za članove Odbora za statut, poslovnik i propise …………… (br. 6., str. 106)

ZAKLJUČCI

 

 1. ZAKLJUČAK o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Šibensko-kninske županije . ………………………………………………………………………………………………………….. (br. 2., str. 124)
 2. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ervenik za 2014. godinu ……………………………………………………………………… (br. 10., str. 40)
 3. ZAKLJUČAK o procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i Plana zaštite i spašavanja Općine Ervenik ………………. …………………………………………………………………………………………………………… (br. 10., str. 41)
 4. ZAKLJUČAK o Planu gospodarenja otpadom na području Općine Ervenik (br. 10., str. 41)
 5. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za imenovanje mrtvozornika u Općinu Ervenik …………………….. ……………………………………………………………………………………. (br. 10., str. 41).
 1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
 1. ISPRAVAK Izmjena i dopuna (I.) Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća i radnih tijela ………………………………………………………………………………………….. (br. 2., str. 125)

 “Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br 10/2014

1. Godišnji obračun Proračuna Općine Ervenik za 2013. godinu
2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
3. Odluka o nerazvrstanim cestama
4. Odluka o nazivu ulice u Mokrom Polju, Općina Ervenik
5. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. god. i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ervenik za 2014. godinu
6. Zaključak o procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i Plana zaštite i spašavanja Općine Ervenik
7. Zaključak o Planu gospodarenja otpadom na području Općine Ervenik
8. Zaključako davanju suglasnosti za imenovanje mrtvozornika u Općini Ervenik

2013.

Z A K L J U Č A K o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne smamouprave Šibensko-kninske županije.

 

„Službeni vjesnik“ Šibensk-kninske županije br. 2

 1. Izmjene i dopune (I) Proračuna Općine Ervenik za 2012. godinu
 2. Proračun Općine Ervenik za 2013. godinu
 3. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2013. gdodinu
 4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. god.
 5. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. god.
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Ervenik za 2012. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik za 2012. godinu
 8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 10. Program javnih ptreba u oblasti kulture u Općini Ervenik za 2013. godinu
 11. Progra djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2013. godinu
 12. Program javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik za 2013. godinu

 

„Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 5

 1. Statutarna odluka o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina u Općini Ervenik
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Ervenik
 3. Odluka o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije

 

„Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 7

 1. Rješenje o izboru Mandatne komisije
 2. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje
 3. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Ervenik
 4. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Ervenik

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 1. Objava rezultata izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Ervenik
 2. Objava rezultata izbora za općinskog načelnika Općine Ervenik

 

„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 9

 1. Odluka o izradi Izmjena i dopune (II.) Prostornog plana uređenja Općine Ervenik
 2. Izmjene i dopune (I.) Odluke o koeficijentima za obračun plaćae službenioka i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ervenik
 3. Izmejne i dopune (I.) Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
 4. Izmjene i dpune (I.) Odluke o naknadam članovima Općinskog vijeća i radnih tijela
 5. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spšavanja Općine Ervenik

 

2012.

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Ervenik za 2011. godinu (br.2.,  str. 20)
2. ODLUKA o privremenom financiranju Općine Ervenik u prvom tromjesečju 2012. g. (br. 2.,  str.27)
3. ODLUKA o izvršenju Odluke o privremenom fi nanciranju Općine Ervenik za 2012. g….(br 2.,   str, 35)
4. IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (br. 2. ,  str .35)
5. IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini (br,  2.,   str 36)
6. ZAKLJUČAK o Izvješću Državne revizije za 2010. godinu (br.  2   str.36)
7. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Ervenik za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine (br. 2., str.36)

8. PRORAČUN Općine Ervenik za 2012. godinu (br.4    str. 52)
9. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2012. godinu (br. 4.    Str.  59)
10. PROGRAM zajedničkih potreba u Općini Ervenik za 2012. godinu (br.  4. str  60)
11. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu ( br. 4. str  60)
12. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini (br.4., Str.  61)
13. PROGRAM djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2012. godinu (br  4 ., str  62)
14. PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Ervenik za 2012. godinu .(br.4 .,Str. 62)
15. PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2012. godini (br 4., str. 63)
16. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Pađene u Općini Ervenik (br. 7.,  Str.44)
17. ODLUKA o agrotehničkim mjerama na području Općine Ervenik (br. 7. Str. 59)

18. ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine (br. 8.  Str 33)

 

2011.

1. ODLUKA o privremenom financiranju Općine Ervenik u provom tromjesečju 2011. godine  (br. 1., str. 68)
2. ODLUKA o izvršenju Odluke o privremenom financiranju Općine Ervnik za 2011. godinu  (br. 1., str. 71)
3. ODLUKA o komunalnom doprinosu Općine Ervenik (br. 1., str. 72)
4. ODLUKA o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Ervenik (br. 1., str. 74)
5. ODLUKA ugostiteljskoj djelatnosti  (br. 1., str. 76)
6. ODLUKA o komunalnim djelatnostima Općine Ervenik  (br. 1., str. 77)
7. ODLUKA o fi nanciranju političkih stranaka i članova nezavisnih općinskih lista  (br. 1., str. 81)
8. ODLUKA o naknadi za opremu novorođenog djeteta  (br. 1., str. 81)
9. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Ervenik za 2010. godinu (br. 3., str. 33)
10. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.godinu  (br. 3., str. 43)
11. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu  (br. 3., str. 44)
12. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2010. godinu  (br. 3., str. 44)
13. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA pomoći socijalno ugroženim osobama na području Općine Ervenik u 2010. godinu  (br. 3., str. 44)
14. IZMJENE I DOPUNE programa javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2010. godini  (br. 3., str. 45)
15. PRORAČUN Općine Ervenik za 2011. godinu  (br. 5., str. 34)
16. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2011. godinu  (br. 5., str. 42)
17. ODLUKA o davanju u zakup poslovnih prostora  (br. 5., str. 43)
18. ODLUKA o naknadama članovima Općinskog vijeća i radnih tijela (br. 5., str. 49)
19. ODLUKA o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika  (br. 5., str. 49)
20. ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ervenik (br. 5., str. 50)
21. PROGRAM zajedničkih potreba u Općini Ervenik za 2011. godinu (br. 5., str. 51)
22. PROPGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu  (br. 5., str. 52)
23. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini  (br. 5., str. 53)
24. PROGRAM djelatnosti socijalne skrbi u Općini Ervenik za 2011. godinu (br. 5., str. 54)
25. PROGRAM javnih potreba u oblasti kulture u Općini Ervenik za 2011. godinu  (br. 5., str. 54)
26. PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2011. godini (br. 5., str. 55)
27. ODLUKA o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ervenik (br. 9., str. 29)
28. ODLUKA o darovanju nekretnina u vlasništvu Općine Ervenik Republici Hrvatskoj (br. 9., str. 33)
29. ODLUKA o sufinanciranju javnog prijevoza u Općini Ervenik za 2011. godinu (br. 9., str. 34)

 

2010.

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Ervenik za 2009. godinu (II.) (br. 1., str. 118)
2. PRORAČUN Općine Ervenik za 2010. godinu  (br. 1., str. 121)
3. ODLUKA o izvršenju proračuna Općine Ervenik za 2010. godinu (br. 1., str. 124)
4. PROGRAM gradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (br. 1., str. 125)
5. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini  (br. 1., str. 126)
6. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2010. godinu (br. 1., str. 127)
7. PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik za 2010. godinu (br. 1., str. 128)
8. PROGRAM pomoći socijalno ugroženim osobama na području Općine Ervenik u 2010. godini  (br. 1., str. 128)
9. ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Ervenik  (br. 7., str. 32)
10. ODLUKA o uspostavljanju suradnje između Općine Ervenik i Općine Kistanje (br. 7., str. 36)
11. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Ervenik za 2010. godinu  (br. 11., str. 19)
12. ODLUKA o držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama (br. 11., str. 27)
13. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Pađane  (br. 11., str. 29)
14. ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih Općine Ervenik (br. 11., str. 32)
15. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine Ervenik za 2009. godinu (br. 11., str. 34)
16. ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Ervenik  (br. 14., str. 42)
17. ODLUKA o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Ervenik  (br. 14., str. 46)


2009.

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Ervenik za 2008. godinu (II.)  (br. 1., str. 39)
2. PRORAČUN Općine Ervenik za 2009. godinu  (br. 1., str. 43)
3. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Ervenik za 2009. godinu  (br. 1., str. 50)
4. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu  (br. 1., str. 51)
5. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini  (br. 1., str. 52)
6. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2009. godinu  (br. 1., str. 53)
7. PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2009. godini  (br. 1., str. 54)
8. PROGRAM pomoći socijalno ugroženim osobama na području Općine Ervenik u 2009. godini (br. 1., str. 54 )
9. ZAKLJUČAK o Izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Ervenik za 2007. godinu  (br. 1., str. 55)
10. ODLUKA o pokretanju postupka za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ervenik (br. 3., str. 36)
11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2008.godinu (br. 4., str. 105)
12. RJEŠENJE o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Ervenik  (br. 8., str. 35)
13. RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Ervenik  (br. 8., str. 36)
14. RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općinskog vijeća Općine Ervenik (br. 8. str. 36)
15. RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Ervenik (br. 8., str. 36)
16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/01 i 04/06)  (br. 10., str. 75)
17. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA Općinskog vijeća Općine Ervenik  (br. 10., str. 76)
18. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ervenik (br. 14., str. 50)
19. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Ervenik za 2009. godinu (br. 15., str. 67)
20. ODLUKA o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (br. 15., str. 70)
21. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za popis birača (br. 15., str. 71)
22. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture za 2009. godinu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/09) (br. 15., str. 71)
23. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/09)
(br. 15., str. 72)
24. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA pomoći socijalno ugroženim osobama na području Općine Ervenik u 2009. godini (br. 15., str. 72)
25. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2009. godinu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/09) (br. 15., str. 72)
26. ZAKLJUČAK o Izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Ervenik za 2008. godinu (br. 15., str. 73)
27. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2009. godinu (br. 15., str. 73)