Provedbeni plan zaštite od požara za 2022. godinu

P L A N motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara


Obavještavamo vas da je dana 25. ožujka 2022.  na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.
Poveznica: pojedinačni smještaj
(Važno, na navedenoj stranici nalaze se i obrasci “Ponuda smještaja za raseljene osobe” i “Potvrda o nadzoru stambene jedinice“)


Izmjene i dopune (I.) Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Ervenik

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2022.

KOORDINATOR NA LOKACIJI

Odluka o osnivanju Stožera CZ Općine Ervenik

Odluka o imenovanju povjerenika CZ Općine Ervenik

Provedbeni plan zaštite od požara za 2021.

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2021.

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA Civilne zaštite za 2021.

SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ervenik za period od 2021. do 2024. godine

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite

Plan aktivnosti za požarnu sezonu 2020.

Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2019. godinu


Zahtjev za izdavanje propusnice


PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZASTITE – OPCINA ERVENIK

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

Prilozi plana djelovanja Ervenik

TABLICA S PODACIMA O ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERVENIK

Poslovni o radu Stožera civilne zaštite Općine Ervenik


PLAN CIVILNE ZAŠTITE


PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


Procjena ugroženosti ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Ervenik